Sproget er i forfald, især hvad angår det skrevne ord – og det har man længe vidst! RokokoPosten bringer derfor tre læserbreve fra fortidens lærde danskere, der havde blik for den skriftlige deroute. Indlæggene er fra henholdsvis 1946, 1650 og 1263.

1946
En Plage har ramt den danske Skrift!
af lektor Harald Fredenslund

Overalt, hvor jeg færdes, hører jeg disse saakaldt progressive Stemmer tale om Reform. Retskrivningsreform! Thi nu skal alle danske Borgere tilsyneladende lære den rette Skrivning. En Evne, som de maa formodes at have ihukommet fra deres Læreaar, ifald disse har været af tilstrækkelig lødig Karakter, ikke sandt?

Men nej, dersom De tror det, tager De fejl! Dansken kan ikke skrive, lyder det fra høje Steder. Han skriver Navneord med stort Begyndelsesbogstav, han skriver “kunde” i stedet for “kunne” og staver Aarhus med to a’er frem for et såkaldt bolle-å (hvad vore Ynglinge kan udlede af denne Betegnelse, skal Gud vide). Dette er slemt og maa laves om, forstaar man.

Hillemænd, der maa jeg protestere!

Vil vi som Nation virkelig staa bag denne Forfladigelse og Fordummelse af vort stolte Tungemaal? Vil vi lade alle Ord være lige, vil vi lade dem være “nemme” at skrive, saa selv den mest udannede Stud kan være med, vil vi glemme vore Skikke og bestandig søge det Nye, det Moderne? Og frem for alt, vil vi give efter for Nutidens Trang til Forkortelse og Forsimpling? Denne Telegrafstil, hvor alt skal meddeles med største Hast og dermed miste, hvad det før indeholdt af Fordybelse og Indsigt.

Vore Børn vil med denne Vane in mente vokse op som overfladiske og træge Væsener.

Derfor: Giv lyd, danske Stemmer! Lad denne Sætning være den korrekt skrevne: Skulde de gamle Maader dø, da vilde Danmark den samme Vej drage!

1650
Keed af Sproget
af Thomas Myelenberg

Jeg keedis ved den bedragelig Ting at skrive “ham”, hvor “hannem” passes. Det er jo Akkusativ eller stundom Dativ, vi søge at skrive. Hvorfor saa aftage Ordet dets Længde, dets Glæde og dets Fryd, der elskis af os alle?

Hvorfor drage ad Forfængeligheds Vej og ikke give Guds Ord den Fylde, der høre dem til?

Ja, vi Mennesker drages mod at afkaste vore Byrder og synke i Forglemmelsens Grav, med lad det ej ske med de Marmorpiller, hvorpaa vi har opbylted vor stolte Arv! Bevar vor Skrift!

1263
af ukendt oprindelse

Forvorgudblivesaaswarligefortørned

ingenverdenssglædemedmellemrummellemwordene

mellemrumsaasyndeligeogslemmeligeforkastet

simpelfolkbrugemellemrumogdøederved