Foto: Peter Elfelt, Wikipedia

Foto: Peter Elfelt, Wikipedia

En Demokratisering af den almindelige politiske Process, sige Estrup, omend en Professor vurdere, at Raadgivningen vil styrke Muligheden for provisoriske Love.

Conseils-Præsident J.B.S. Estrup haver nu anskaffen sig egne oeconomiske Raadgivere i Kancelliet. Estrup og dennes Embedsfolk er saaledes i færd med at ansætte et Departementsraad for oeconomisk Politik, der ventes at faa mellem tre og fem Ansatte i en ny oeconomisk Afdeling.

“Det blive en Demokratisering af den almindelige politiske Process,” sige Estrup til denne Beslutning og tilføje:

“Hvis ikke man have en politisk Ledelse, som paatage sig Ansvaret for sit politiske Mandat, da svække man gradvis vort Demokrati. Og det maa man ingensinde gøre.”

Raadet skal være med til at udvikle Conseils-Præsidentens oeconomiske Politik og finde nye Løsninger paa Samfundsoeconomiske Problemstillinger i Samarbejde med de øvrige Ministerier.

Give Mulighed for Provisorier
De ekstra oeconomiske Kræfter kan øge Conseils-Præsidentens evne til at kigge Finansministeriet i Kortene og styrke Egenraadigheden. Det vurdere Knud Timsen, Professor Emeritus i Statskundskab ved Kjøbenhavns Universitet.

“Jeg ser det som et Forsøg paa at styrke Conseils-Præsidentens Control med den oeconomiske Politik, og det vil give Conseils-Præsidenten bedre Mulighed for at gjennemføre Provisorier,” sige Knud Timsen og pege paa Grundlovens § 25, der som bekjendt give Hans Maiestæt Kongen mulighed for i “særdeles paatrængende Tilfælde” at udstede foreløbige love.

Frygtsom Venstre-Politiker
Venstre-Politikeren Jens Andersen Hansen har tidligere i Folketinget talt om Behov for et Opgør og er frygtsom for, hvad det nye Departementsraad maatte medføre.

“Der er mange forskellige Skoler omkring oeconomisk Politik. Det er muligvis af Fordel for Conseils-Præsidenten selv at have nogle Muskler i Diskussionen om, hvad der er den rigtige oeonomiske Politik,” sige han.

“Men komme vi under de uregelmæssige og ulovlige Tilstande, som slige Provisorier maatte bringe af tilraabede og medunderskrevne foreløbige Finanslove, maa Forhandlingernes Tid efter min Mening være forbi mellem os og enhver, der stille sig paa Estrups Side,” understreger J.A. Hansen.