Foto: Orf3us, Wikimedia Commons

Foto: Orf3us, Wikimedia Commons

Da private Kræfter have udtømt vor Postombæringstieneste for Værdier, agte vor enevældige Konge, den gode Frederik den Fjerde, at afkiøbe denne af Fru Dorthea Krag og dennes søn, Greven af Samsøe. 

De seneste Aartiers stedse ringere Service, stedse forekommende Portostigninger og anden brevrelateret Daarligdom skal nu giøres til Ende. Saaledes Hans Maiestæt Kong Frederik den Fjerde, der for en ikke ringe Afgift har besluttet at afkiøbe Grev Danneskiold-Samsøe dennes Ret til Postombæring i det danske Rige.

“Vore kiære Undersaatter har, siden vor ellers paa mange Maader kloge Forfader lagde Postbesørgelse i private Hænder, maattet døie længere og længere Ombæringstider og paa det nærmest uendelige Portoforhøjelser. Dette Uvæsen skal slutte nu,” sige Hans Maiestæt i en sjælden publik Adresse.

Fordærvede Privatisering
Den danske Postombæring har, som det vil være mange af vor oplyste Læsere smerteligt bekiendt, været i privat Regi siden 1653, hvor salig Kong Frederik den Tredje overdrog den danske Postudbringning til Købmanden Paul von Klingenberg fra Holsten. Da denne imidlertid havde tømt Selskiabet for Likvider, blev Postombæringen videre afhændet til Fru Dorthea Krag og dennes Søn, Christian Danneskiold-Samsøe, greven af Samsøe, der som ligesaa bekiendt haver fortsat den triste Kurs.

Hans Maiestæt beklager, at den Afgift, der skal erlægges for at afkiøbe Greven dennes Ret, er betydelig. Men ogsaa, at Kiøbet er af saare Vigtighed.

Kun Staten forslaae
“Det er i Vort Rige en stor Nødvendighed, at alle Borgere haver Tillid til Postudbringningen. At lade private Hænder overtage den saaekaldte Infrastruktur bringer, som vi nu haver dyrekiøbte Erfaringer med, ingenlunde altid Lykke. At vor Forfader Frederik den Tredje forfaldt dertil, turde være en national Lektion, der ikke behøve Gentagelse,” sige Hans Maiestæt.

“Vi skulle ganske nødig staae i en Situation, hvor det i Fremtiden vil tage længere Tid at udbringe et Brev end i Dag. Eller hvor fremmede Hænder igien skulle gribe om vor inderste Kierne. Dertil kun Stat og Kongemagt forslaae,” fastslaae hans Maiestæt.

Det forlyder fra vanligt troværdige Kilder, at der i Stænderforsamlingerne er ingenlunde diskrete Snakke om at sikre samme Postudbringning en plads i Det Danske Riges Grundfæstninger.