Foto: Pexels, pixabay

Foto: Pexels, pixabay

Tyskens særegne og vanartede Skik om pyntede Grantræer i Stuen i Julehøitiden truer vore danske Værdier og nationale Egenart. En række af Hovedstadens ledende Borgere har anmodet Hans Maiestæt Kongen om øieblikkeligt at skride ind over for Uvæsnet.

Det ere en virkeligen Anslag mod vor hæderkronede Kultur og nationale Millieu, når Kjøbenhavns fremmeste Borgere, herunder Familien Lehmann i Ny Kongensgade, nu begiver sig i Lag med at annamme Tyskens skik med at indsætte et pyntet Grantræ i Stadsestuen for at feire den tilstundende Julehøitid.

Det siger Købmand Jacob Holm, der frygter Udviklingen på hele Danskhedens vegne og kalder det Kulturimperialisme af allersletteste slags.

DF: Et lumpent anslag
”Vi har derfor på det Kraftigste anmodet Hans Maiestæt om skyndsomt at gribe ind herimod. Et saadant lumpent Anslag mod dansk Kultur og vore fælles Værdier kan vi ingenlunde sidde overhørig,” siger Jacob Holm, der har stillet sig i Spidsen for Foreningen Dansksindedes Forbund, DF.

Tyskens Skik skal angiveligt været kommet til Danmark via Godset Holsteinborg ved Skjælskør, hvor Grevinde Holsteinborg allerede for tredie Aar skal have tændt Lys i et med Æbler og anden Gøgl pyntet Grantræ.

”Det var jo kun, hvad man kunde forvente af slige Indvandrere, ogsaa selv disse maatte være af anden eller tredie Generation,” siger Jacob Holm og paapeger, at flere af de kjøbenhavnske Borgere, der i Dag aabent har bekjendt sig til Tyskens Skik, tidligere har haft tætte Forbindelser med Tysken.

Bliver Faste-Udklædning det næste?
”I DF har vi svare Vanskeligheder ved at se, hvor denne Glidebane hen mod udviskning af danske Værdier skulde stoppe. Kunne man maaske forestille sig danske Børn på uhøvisk katolsk vis begynde at udklæde sig i anledning af Fasten? Eller at vi i Danmark skulle annamme den gæliske Tradition for udskaarne Græskar i Oktobers sidste Dage? Det giver ganske ingen Mening,” siger Jacob Holm, der afventer Svar fra Hans Maiestæt Christian VII de nærmeste Dage.

Tyskens Tradition skal angiveligt stamme fra 1500-tallet og omfatter Pyntning af et Grantræ med farvet Papir, Æbler, Flitterguld, Sukker og Gaver til Børnene.