Foto: Sashkin, Bigstock

Den omsiggribende Mode med Magneto-Telefoner er særdeles skadelig og bør forbjydes. Det siger en Gruppe stærkt bekymrede Borgere, der haver etableret Raadet for Afværgelse af Telefoni.

Magneto-Telefonen, der er et elektrisk Apparat til at foretage Samtaler over Afstande, og som i skrivende Stund befinder sig hos intet mindre end 22 Abonnenter i Hovedstaden, vækker stor bekymring hos en Række Borgere. De haver saaledes stiftet en Forening til bekæmpelse af Uvæsenet, Raadet for Afværgelse af Telefoni.

Det er især Frygten for Magneto-Telefonens elektriske Impulser, der haver faaet Borgerne i Harnisk. Telefonens indbyggede Batteri, mener de, kan have uoverskuelige Konsekvenser for Mandfolks Forplantningsevne, og Foreningen kræver saaledes, at Staten underkaster Forsøgsdyr Fertilitetsforsøg, inden Befolkningen selv ender som Forsøgskaniner.

“Uvæsenet forventes at vinde yderligere Udbredelse, og skal vi i værste Fald have et Danmark i Aar 1920 med ingen Indvaanere?” spørger Foreningens Stifter, Hr. Prokurist Gotfred Hansen.

Springer ind i Hjernen
Han og resten af Foreningens Stiftere henviser til “adskillige Professorer og kloge Koner”, der “advarer kraftigt om udbredelse af Magneto-Telefonien”.

“Vi er ingenlunde sikre paa, at Elektriciteten ikke vil springe direkte fra Telefonrøret ind i Hjernen på den uheldige Bruger af Telefonen,” siger Hr. Prokurist Hansen og afviser pure Regjeringens Forsikringer om, at Apparatet er ganske sikkert.

Hasardspil med vore Børn
“Slig tale haver vi hørt saa mangen Gang før, naar der er Penge paa Spil, og høje Herrer paa Tinge ønsker at fylde egne Lommer med uskyldige Borgeres Indtægt paa Bekostning af deres Sundhed,” fortsætter Prokuristen og sammenligner med Udbredelsen af Koppe-Vaccinen i Danmark, som han kalder “et vovet Hasardspil med vore Børns Liv”.

Foreningen haver gjennemført flere Møder, hvor den haver udbredt dens Frygt og desuden peget paa et Forsøg, der haver vist, at Elektricitet kan være farlig. Saaledes skulle et Forsøg med at sætte Strøm til Bistader have haft den Effekt, at disse var slaaet ud i lys Lue.