Foto: Pulic domain, Wikipedia

Foto: Pulic domain, Wikipedia

På trods af Enevældens Indførelse er det stadig Adelen, der bestrider Statens fremmeste Embeder. Et Kvotesystem skal tilsikre, at også ikke-Adeliges Competencer kommer i Spil.

Borgerlige skal sikres samme Adgang til statslige Embeder som Adelige. Det mener nystiftede Dansk Erigerede Collegium Af Borgerlige, DECAB. Collegiet slaar til Lyd for et Kvotesystem, der kan gøre op med de sidste 130 Aars Adelshegemoni.

“Enevældens Indførelse i 1660 skulle have gjort det forbi med Adelsvældet, men det er ingenlunde sket. Det er stadig Greverne og Baronerne, der sidder paa Flæsket,” siger DECAB’s formand, Peder Christiansøn, og peger paa, at stort set samtlige højere Embeder i Statens Administration besættes med Adelige.

“Selv om der er sket Skridt i den rigtige Retning, bliver ikke-Adelige stedse evalueret mindre positivt end Adelige, naar de søger Poster i eksempelvis Kancellierne,” siger han.

Kvoter er til Fæstebønder
Hos Dansk Adelsforening er Etatsraad, Kancellisekretær og Kammerherre Frederik Christian lensgreve Hegermann-Lindencrone rystet over Forslaget og kalder det decideret usympatisk. Han understreger, at det altid bør handle om at finde den bedst kvalificerede Candidat.

“Kvoter gaar imod vort Princip om egale Muligheder for alle, eftersom ikke-Adelige faar Præference over Adelige. Kvoter vil indebære, at man ikke foretrækkes paa Grund af ens Slægtsskab og Aner, hvormed utvivlsomt mere kvalificerede Candidater skubbes til side,” siger greven og understreger:

“Kvoter er til Fæstebønder, ikke Borgerlige.”

Inspiration fra Frankrig
Peder Christiansøn erklærer sig uenig og understreger, at ny Forskning fra Kjøbenhavns Ophøjede Kjøbmandsetablissement paaviser positiv Effekt ved at indsætte flere ikke-Adelige paa ledende Poster i Statsadministrationen.

Vi gaar ganske enkelt glip af en lang række Fordele. Kvotesystemet vil kunne kompensere for de aktuelle Barrierer, der forhindrer ikke-Adelige i at indtage en fair Andel Poster paa politiske og administrative Niveauer,” siger han.

DECAB haver nyligen antaget den i Udlandet ganske kjendte Organisationsekspert Maximilien Robespierre. Med Erfaringer annammet under Den Franske Revolution skal han medvirke til Udmøntningen af det endelige Danske Kvotesystem.